Monthly Archive:: May 2014

Các bước tổ chức sự kiện

Các bước tổ chức sự kiện

Bước 1. Hình thành chủ đề (theme) cho sự kiện: chủ đề này sẽ chịu sự ràng buộc và chi phối bởi nhiều vấn đề vĩ mô như luật (regulation), khu vực tổ chức (site choise), văn hoá riêng của khách hàng (client …
Sáng tạo trong tổ chức sự kiện

Sáng tạo trong tổ chức sự kiện

– Tổ chức Event là một nghành đang phát triển mạnh ở Việt Nam, tuy nhiên nó vẫn còn nhiều sự lôm côm, bất cập khiến cho còn rất lâu nữa người ta mới nghĩ đến việc đưa ngành Event ở Việt …

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html